Gebruiksvoorwaarden Geldig vanaf 28 december 2020

1.   Inleiding
Deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van deze website https://www.Syndi.be/ en de Syndi applicatie (samen aangeduid als de "Platformen").  De Platformen zijn eigendom van en worden beheerd door AS Admin BVBA, met maatschappelijke zetel aan Wandelpad 4, 2242 Zandhoven  en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0671.692.039 ("Syndi", “As Admin”, "wij", "ons" of "onze"). Gelieve deze Voorwaarden aandachtig te lezen. Door de raadpleging en het gebruik van de Platformen wordt u geacht de Voorwaarden te hebben begrepen en aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid, moet u het gebruik van onze Platformen stopzetten. Door het gebruik van de Platformen, aanvaardt u juridisch gebonden te zijn door deze Voorwaarden en bevestigt u dat u kennis hebt genomen van het feit dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

2.   Wijzigingen aan de Voorwaarden
Syndi behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, ieder deel van de Platformen, de Informatie of deze Voorwaarden te wijzigen. Gelieve de Platformen regelmatig te raadplegen voor wijzigingen aan deze Voorwaarden. De datum bovenaan deze webpagina geeft aan wanneer deze Voorwaarden het laatst werden aangepast. Door de Platformen te blijven gebruiken aanvaardt u gebonden te zijn door de gewijzigde Voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met gewijzigde Voorwaarden, dient u het gebruik van de Platformen stop te zetten na de datum waarop de wijzigingen in voege treden.

3.   Toegestaan gebruik van de Platformen
De intellectuele eigendomsrechten op de Platformen en het auteursrecht op alle materiaal opgeslagen, weergegeven en toegankelijk op de Platformen is eigendom van Syndi of naar behoren door een derde in licentie gegeven. Al deze rechten worden voorbehouden. Het gratis gedeelte van deze Platformen mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-systematische opzoekingen en louter voor uw persoonlijk gebruik of voor intern gebruik binnen uw organisatie. U mag deze Platformen niet gebruiken om, al dan niet systematisch, opzoekingen te doen met het doel de resultaten van deze opzoekingen commercieel te exploiteren. U mag evenmin software, bots of enig geautomatiseerd system gebruiken om informatie van deze Platformen te halen met het oog op hergebruik voor commerciële doeleinden is verboden. Syndi behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van dit verbod op screen scraping. Het is toegestaan informatie van de Platformen te downloaden, printen, tijdelijk op te slaan, op te halen en weer te geven op een computer scherm, individuele pagina's op papier uit te drukken (maar niet te fotokopiëren), en zulke pagina's in elektronische vorm op een schijf op te slaan (maar niet op enige andere server of ander opslagapparaat verbonden met het netwerk) voor uw persoonlijk gebruik of voor intern gebruik binnen uw organisatie. Het is niet toegestaan (behalve indien u daartoe schriftelijke toestemming heeft verkregen) om informatie Platformen aan te passen of te wijzigen en de informatie of enig deel ervan mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, gepost, uitgezonden, of overgedragen op enige andere manier aan derden voor commerciële doeleinden.

4.   Disclaimer
De Platformen en alle materiaal en informatie beschikbaar via de Platformen worden in huidige staat ("as is" en "as and when") aangeboden. Syndi geeft geen garantie over de juistheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, tijdigheid, volledigheid, werking of toepasselijkheid voor een bepaald doel van de Platformen of enig materiaal of informatie beschikbaar via de Platformen. Wij baseren ons louter op de gegevens die door officiële instanties beschikbaar worden gemaakt, zoals de Kruispuntbank der Ondernemingen of het Belgisch Staatsblad. Het is uw verantwoordelijkheid om te verzekeren dat de Platformen en de informatie die zij bevatten geschikt is voor de door u beoogde doeleinden. Geen enkele verantwoordelijkheid wordt aanvaard door of voor rekening van Syndi voor enige fouten, weglatingen of enige onjuist materiaal of informatie op de Platformen. Bovendien geeft Syndi geen garantie dat de Platformen of enig materiaal of informatie erop ononderbroken beschikbaar is. U erkent en aanvaardt tevens dat de werking van de Platformen afhankelijk is van de goede en effectieve werking van het internet en andere apparatuur en diensten van derden, en dat wij hierover geen enkele garantie geven en er op geen enkele wijze voor aansprakelijk kunnen zijn. Hoewel Syndi er voor probeert te zorgen dat de informatie op deze Platformen juist en up-to-date is, is Syndi niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit of in verband staat met het raadplegen of gebruiken van de Platformen, met dien verstande dat niets hierin de aansprakelijkheid beperkt voor verliezen die niet mogen worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht. In geen geval is Syndi aansprakelijk voor enige schade met inbegrip van maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot goodwill, bedrijfsverlies, enz.), of enige schade als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, zij het onder een overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze Platformen of van de informatie erop.

5.   Koppeling
Websites of webpagina's waarmee deze Platformen gekoppeld kunnen zijn, worden enkel voor informatie doeleinden weergegeven en werden niet nagekeken door Syndi. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van zulke websites of webpagina's, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor enige verliezen of boetes die het gevolg zijn van het gebruik van enige koppelingen of het vertrouwen op de inhoud van externe websites die met deze Platformen gekoppeld zijn of die opgenomen zijn in deze Platformen. Het is niet toegestaan deze Platformen te kaderen, te koppelen, te deep linken aan enige andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien u een kader, koppeling of deep link naar onze Platformen wenst op te stellen, gelieve info@Syndi.be te contacteren.

6.   Computer virussen, wormen en Trojaanse paarden
Syndi gebruikt redelijke inspanningen om deze Platformen te beschermen tegen computer virussen, wormen en Trojaanse paarden. Syndi garandeert niet dat de Platformen vrij zijn van computer virussen, wormen en Trojaanse paarden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de overdracht van computer virussen, wormen of Trojaanse paarden via de Platformen of via bestanden die voor u op de Platformen ter beschikking staan om te downloaden.

7.   Bescherming van persoonsgegevens en online privacybeleid
Wij kunnen bepaalde basisinformatie verwerken die u als individu identificeert ("Persoonsgegevens"), zoals (maar niet beperkt tot) uw naam en e-mail adres, om (onder andere) u in staat te stellen om van specifieke door ons aangeboden diensten te genieten. Wij zullen dergelijke Persoonsgegevens enkel gebruiken om informatie die u heeft aangevraagd te verlenen of voor andere doeleinden uiteengezet in deze onze Privacy Policy die op www.syndi.be/nl/privacy.asp geraadpleegd kan worden. In het algemeen kunnen wij bij gelegenheid gebruik maken van Persoonsgegevens die wij verzamelen om u toegang te verschaffen tot de Platformen en/of voor marketingdoeleinden. Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie toezenden over onze diensten die wij van bijzonder belang voor u achten. Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw Persoonsgegevens, gelieve ons dan te contacteren op dpo@syndi.be.

8.   Nietigheid en/of onafdwingbaarheid
Indien deze Voorwaarden of een deel ervan onwettelijk, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zouden worden verklaard, dan zullen zij, in de mate dat zij onwettelijk, ongeldig of onuitvoerbaar zijn, geacht worden uit de Voorwaarden te zijn verwijderd en de overige Voorwaarden zullen overeind, volledig van kracht en bindend blijven.

9.   Omstandigheden buiten wil
Syndi zal niet aansprakelijk zijn voor enige inbreuken op deze Voorwaarden veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil vallen.

10.  Downloaden van bestanden
Bepaalde bestanden of informatie kunnen van deze Platformen worden gedownload. Deze bestanden of informatie zijn onderworpen aan deze Voorwaarden en in het bijzonder artikel 3, Toegestaan gebruik van de Platformen.

11. Licentievoorwaarden Kruispuntbank van Ondernemingen
AS Admin valt onder de licentievoorwaarden van de webservice public search van de Kruispuntbank van Ondernemingen en aldus onder koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende het hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen. De verkregen persoonsgegevens mogen niet gebruikt voor direct-marketing doeleinden, dit in overeenstemming met artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende het hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het hergebruik door u als klant, mag niet tegenstrijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden tevens mag u evenmin nadeel toebrengen aan de belangen van AS Admin en/of de Kruispuntbank van Ondernemingen.  U dient zich steeds te gedragen als een goede huisvader betreffende het hergebruik van de KBO-gegevens. Er worden in geen geval intellectuele eigendomsrechten toe gekend op de gegevens die ter beschikking worden gesteld. Tevens dient u alle nodige technische, organisatorische en juridische maatregelen om de naleving van de overeenkomst te waarborgen of te doen waarborgen en dient u AS Admin onherroepelijk te vrijwaren bij eventuele inbreuken.

12. Gebruik van cookies
Syndi.be gebruikt noodzakelijke cookies , zonder dewelke de website technisch niet kan functioneren. Zo wordt uw email, login en sessie informatie tijdelijk in een cookie geplaatst bij het invullen van formulieren en bij het aanmelden op de website. Dank zij de cookie onthoudt de website wie er aangemeld is en welk formulier eventueel ingevuld werd. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van anonieme prestatie cookies onder de vorm van Google Analytics om het algemene surfgedrag mee te analyseren. Deze cookies zijn anoniem en vormen geen bedreiging voor uw privacy. 

Meer informatie hieromtrent kan u vinden in ons cookie policy:
http://www.syndi.be/nl/cookies.asp

13.  Toepasselijk recht
Deze  Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Antwerpen.